Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Životné poistenie a základ dane v roku 2010 – 08.02.2011

Otázka:

V roku 2010 som si zaplatila poistné na životné poistenie vo výške 499,56 eura. Môžem si ešte v daňovom priznaní za tento rok odpočítať zaplatené poistné od základu dane ? Ak by som si v ďalšom roku dala vyplatiť poistku, aké mi z toho vyplynú povinnosti ?

Odpoveď:

Za zdaňovacie obdobie roka 2010 si môže fyzická osoba odpočítať od základu dane ako nezdaniteľnú časť základu dane poistné na životné poistenie vo výške preukázateľne zaplatenej v tomto zdaňovacom období, avšak maximálne vo výške 398,33 eura.

Od roku 2011 bude možné u fyzických osôb odpočítať od základu dane vypočítaného z tzv. aktívnych príjmov len dve nezdaniteľné časti základu dane a to na daňovníka a na manželku /manžela/. Aktívnymi príjmami sa rozumejú príjmy zo závislej činnosti /§ 5/ a príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti /§ 6 ods. 1 a ods. 2 zákona/.

V zmysle zákona č. 548/2010 Z. z., ktorým sa od 1. januára 2011 novelizuje zákon o dani z príjmov /č. 595/2003 Z. z. v znp./ sa zrušujú nezdaniteľné časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a životné poistenie. Tieto nezdaniteľné časti v maximálnej úhrnnej výške 398,33 eura sa uplatnia naposledy za zdaňovacie obdobie roka 2010.

Podľa znenia zákona o dani z príjmov platného do 31. decembra 2010, ak daňovník nedodrží podmienky pre uplatnenie týchto nezdaniteľných častí základu dane, je povinný zvýšiť základ dane o sumu už uplatnených nezdaniteľných častí do konca troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu týchto podmienok. V zmysle novely zákona, ak fyzická osoba nedodrží v roku 2011 a nasledujúcich podmienky, za ktorých si uplatnila túto nezdaniteľnú časť základu v predchádzajúcich rokoch, nebude mať povinnosť zvýšenia základu dane o uplatnenú sumu v daňovom priznaní. Z toho vyplýva, že ak porušíte podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane poistné na životné poistenie predčasnou výplatou poistného v roku 2011 a nasledujúcich, nevznikne Vám z tohto titulu žiadna povinnosť pri vysporiadaní Vašich daňových povinností na dani z príjmov.