Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Jednoduché účtovníctvo Žilina

Jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona o účtovníctve a súvisiacich predpisov

Postupy účtovania
Zákon o dani z príjmov
Zákon o DPH
Obchodný zákonník a ďalšie predpisy

 • Analýza aktuálneho účtovného systému
 • Reporting podľa požiadaviek zákazníka
 • Peňažný denník
 • Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Pokladničná kniha
 • Interné doklady
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kniha jázd
 • Vypracovanie cestovných príkazov
 • Cestovné náhrady – výpočet a účtovanie
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie

Evidencia majetku

Evidencia hmotného a nehmotného majetku
Evidencia krátkodobého majetku
Zaradenie majetku do odpisových skupín
Majetok na lízing
Odpisové plány
Daňové odpisy
Účtovné odpisy
Interné smernice

Daň z pridanej hodnoty

 • Registrácia platiteľa – povinná, dobrovoľná
 • Evidencia DPH podľa zákona o DPH
 • Daňové priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz
 • Súhrnný výkaz
 • Elektronické podávanie daňových priznaní

Účtovná závierka

 • Účtovné výkazy
  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Daňové priznanie k dani z príjmov