Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Podvojné účtovníctvo Žilina

Podvojné účtovníctvo v zmysle  zákona o účtovníctve a súvisiacich predpisov

 • Postupy účtovania
 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o DPH
 • Obchodný zákonník a ďalšie predpisy
 • Účtovný rozvrh
 • Analýza aktuálneho účtovného systému
 • Reporting podľa požiadaviek zákazníka
 • Účtovné knihy – hlavná kniha, účtovný denník
 • Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Pokladničná kniha
 • Interné doklady
 • Interné smernice
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kniha jázd
 • Vypracovanie cestovných príkazov
 • Cestovné náhrady – výpočet a účtovanie
 • Daň z motorových vozidiel – tu preklik na daň z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie

Evidencia majetku

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia krátkodobého majetku
 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Majetok na lízing
 • Odpisové plány
 • Daňové odpisy
 • Účtovné odpisy
 • Interné smernice

Účtovná závierka

 • Účtovné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov
 • Výročná správa
 • Vklad účtovnej závierky do zbierky listín