Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Stravovanie zamestnancov – 19.04.2011

Otázka:

V tomto roku sa zvyšovali sumy stravného , ktoré majú vplyv na nároky zamestnancov v oblasti poskytnutého stravovania. Koľko musí zamestnávateľ prispievať v súčasnom období na cenu jedla a aká musí byť najnižšia hodnota stravovacej poukážky, ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov formou tzv. gastrolístkov ?

Odpoveď:

Od 1. 1. 2011 došlo k zvýšeniu stravného poskytovaného pri tuzemských pracovných cestách podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znp. Suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty sa zvýšila z 3,60 € na 3,80 €. V dôsledku tejto úpravy sa zvýšila maximálna výška príspevku zamestnávateľa z 1,98 € na 2,09 € na jedno hlavné jedlo, na ktoré zamestnávateľ prispieva v súlade s § 152 ods. 3 Zákonníka práce v sume najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Zamestnávateľ má povinnosť prispieť na stravovanie zamestnancov minimálne sumou rovnajúcou sa 55 % ceny jedla, ale môže stanoviť výšku príspevku do maximálnej sumy, t.j. pri stanovení výšky príspevku sa môže pohybovať v uvedenom rozpätí. Rovnaká suma sa vzťahuje v určených prípadoch na poskytnutý finančný príspevok. Ak je napr. cena jedla vykalkulovaná vo vlastnom stravovacom zariadení 3,20 €, zamestnávateľ musí prispieť minimálne 1,76 € /55 % z 3,20 €/, môže prispieť do maximálnej výšky 2,09 €. Ak zamestnávateľ svoju povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie plní poskytnutím stravovacej poukážky, jej hodnota musí byť podľa § 152 ods. 4 ZP najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Od 1. 1. 2011 sa táto suma zvýšila z 2,70 € na 2,85 €. Na poskytovanie príspevku na stravovacie poukážky platia rovnaké pravidlá, ako vyššie uvádzame. Ak napríklad poskytuje zamestnávateľ stravovaciu poukážku v hodnote 3,00 €, musí zamestnancovi prispieť minimálne v sume 1,65 € /55 % z 3 €/, maximálne 2,09 €. Príspevok zamestnávateľa nad maximálnu sumu nie je uznaným daňovým výdavkom . V oboch prípadoch môže zamestnávateľ prispieť na stravovanie aj zo sociálneho fondu.