Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Príjmy zo zahraničia – 23.02.2011

Otázka:

V roku 2010 som mal príjmy od dvoch slovenských zamestnávateľov a prímy zo zamestnania za 6 mesiacov v Českej republike. U jedného zo slovenských zamestnávateľov mi nevyšli preddavky na daň, preddavky boli zrazené len u druhého zamestnávateľa. V Českej republike mi po vykonanom ročnom zúčtovaní nevyšla žiadna daň. Musím zdaniť príjmy z Českej republiky /70 227 CZK/ na Slovensku ? V roku 2010 som si platil životné poistenie, môžem si ho uplatniť ako odpočítateľnú položku ?

Odpoveď:

Pretože Vaše príjmy zo závislej činnosti presiahli za rok 2010 sumu 2 012,85 eura a máte ajpríjmy plynúce zo zdrojev v zahraničí , vzniká Vám povinnosť podať v Slovenskej republike daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Do daňového priznania musíte zahrnúť príjmy od oboch slovenských zamestnávateľov, ako aj príjem od českého zamestnávateľa. V daňovom priznaní sa okrem hrubých príjmov uvádza aj poistné zamestnanca uhradené zamestnávateľom. Obe sumy z Českej republiky je potrebné prepočítať na menu euro. Na prepočet možno použiť jeden zo štyroch spôsobov podľa § 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Možnosti použitia kurzu na prepočet sú uvedené aj v poučení k vyplneniu priznania typ A, ktoré budete podávať /napríklad priemerný ročný kurz 1 € = 25,284 CZK/. Príjmy z Českej republiky možno vyňať v daňovom priznaní zo zdanenia napriek tomu, že v Českej republike z nich nebola daň zaplatená. V konečnom dôsledku sa v SR zdania len príjmy pochádzajúce od dvoch slovenských zamestnávateľov, ak po uplatnení nezdaniteľných častí vyjde daňová povinnosť. Za rok 2010 možno od základu dane odpočítať aj poistné na životné poistenie zaplatené v tomto roku do maximálnej výšky 398,33 eura. K daňovému priznaniu priložíte potvrdenia od oboch slovenských zamestnávateľov. Rovnako treba preukázať výšku príjmov a zaplatené poistné v Českej republike. Pokiaľ v daňovom priznanínevyjde daňová povinnosť, preddavky zrazené slovenským zamestnávateľom Vám budú vrátené daňovým úradom na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou priznania.