Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Preddavky na daň z príjmov PO – 09.03.2011

Otázka:

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla zápisom do obchodného registra k 1. novembru 2010. V roku 2010 sme neplatili preddavky na daň. Do 31. marca 2011 podáme daňové priznanie k dani z príjmov. Ako to bude s platením preddavkov v roku 2011 ?

Odpoveď:

Podľa § 42 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov neplatí novovzniknutý daňovník preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. V súlade s týmto ustanovením Vám nevznikla povinnosť platenia preddavkov v roku 2010. Podľa § 42 ods. 8 zákona daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní. Pre daňovníkov – právnické osoby, ktorí existovali vo svojom prvom zdaňovacom období menej ako tri mesiace, platí osobitná úprava obsiahnutá v § 42 ods. 5 zákona, ktorý bol od 1. januára 2011 novelizovaný zákonom č. 548/2010 Z. z. Nové znenie poslednej vety tohto ustanovenia sa použije už pri platení preddavkov v roku 2011. Podľa tejto úpravy platí daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie na základe predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní. Pretože daňovník v roku 2010 existoval menej ako 3 mesiace, bude platiť v roku 2011 preddavky na daň vypočítané z predpokladanej dane. Predpokladaná daň sa uvedie na riadku 910 tlačiva priznania za rok 2010. Povinnosť platenia preddavkov sa bude odvíjať od výšky tejto dane. Ak predpokladaná daň nepresiahne 1 659,70 eura, nevzniká v roku 2011 povinnosť platenia preddavkov a daň sa vyrovná pri podaní priznania za rok 2011. Ak predpokladaná daň presiahne uvedenú sumu, ale nepresiahne 16 596,96 eura, vzniká povinnosť štvrťročného platenia preddavkov vo výške ¼ predpokladanej dane. Pri predpokladanej dani nad 16 596,96 eura je povinnosť mesačného platenia preddavkov vo výške 1/12 predpokladanej dane. Preddavky splatné do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2010 ste povinný v tejto lehote doplatiť.