Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Predčasný dôchodca – 06.04.2010

Otázka:

Zamestnanec a súčasne poberateľ predčasného starobného dôchodku má od 1. marca 2011 pozastavené vyplácanie dôchodku. Môže podpísať vyhlásenie, aby mu od marca zamestnávateľ pri výpočte preddavkov na daň uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo nemá na túto nezdaniteľnú časť základu dane nárok ?

Odpoveď:

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. sa základ dane neznižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období. Zamestnanec podpisuje u zamestnávateľa do konca januára kalendárneho roka vyhlásenie, v ktorom okrem iného vyhlasuje, či je poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona. Pretože k 1. januáru 2011 bol zamestnanec poberateľom predčasného starobného dôchodku, nemôže si vo vyhlásení uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zamestnávateľ nemôže tomuto zamestnancovi pri výpočte preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti odpočítať od základu dane 1/12 z ročnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2011 nemá tento zamestnanec nárok na ročnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorou je suma 3 559,30 eura, ale má nárok na rozdiel medzi touto sumou a vyplatenou sumou dôchodku /za január a február 2011/. Tento nárok si uplatní po skončení kalendárneho roka v rámci ročného zúčtovania preddavkov alebo v podanom daňovom priznaní. Ak bude k 1. januáru 2012 naďalej zamestnancom a poberanie predčasného dôchodku bude pozastavené, v tomto roku bude mať nárok na ročnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.