Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Práca v anglicku a zdaňovanie – 30.03.2010

Otázka:

Dcéra bola časť roka 2010 nezamestnaná a potom odišla pracovať do Anglicka. Príjem zo zamestnania jej tam bol zdaňovaný. Musí podať na Slovensku daňové priznanie a ako, keď príde domov na krátku dobu až koncom apríla ?

Odpoveď:

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vzniká fyzickej osobe podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp., ak jej zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 012,85 eura. Ak príjmy Vašej dcéry zo zamestnania v zahraničí presiahli uvedenú sumu, vzniká jej povinnosť podať v Slovenskej republike daňové priznanie. Pretože dcéra mala v roku 2010 len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, podá daňové priznanie na tlačive typ A, v ktorom uvedie výšku príjmov a zaplatené poistné. Tieto čiastky sa prepočítajú na eurá niektorým zo štyroch možných spôsobov uvedených v § 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov, napríklad priemerným ročným kurzom za rok 2010 /1 € = 0,858 GBP/. K priznaniu sa priloží doklad o vyplatených príjmoch zo zahraničia . Takýmto dokladom môžu byť aj výplatné pásky. Dvojitému zdaneniu príjmov sa zamedzí vyňatím príjmov z Anglicka v daňovom priznaní podanom v SR. Na tento účel je v tlačive priznania typ A určený riadok 46. V konečnom dôsledku nevyjde v SR povinnosť platiť daň, ale daňové priznanie je potrebné napriek tomu podať.

Daňové priznanie sa podáva do 31. marca 2011. Daňovník si však môže predĺžiť lehotu na podanie priznania na základe oznámenia podaného miestne príslušnému správcovi dane do 31. marca 2011. V prípade príjmov zo zahraničia je možné predĺžiť túto lehotu najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov. Na podanie oznámenia nie je predpísané tlačivo, odporúčaný vzor je k dispozícii na internetovej stránke www.drsr.sk. V oznámení je potrebné uviesť novú lehotu, ktorou musí byť koniec kalendárneho mesiaca, napríklad 30. 9. 2011. V danom prípade by bolo najvhodnejšie doručenie oznámenia poštou. Miestna príslušnosť k daňovému úradu sa u fyzickej osoby riadi podľa miesta jej trvalého bydliska.