Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Podielové spoluvlastníctvo a príjem z nájmu – 23.03.2011

Otázka:

Fyzické osoby žijú ako druh a družka, majú rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve obstaraný zmluvou o spoločnej kúpe veci, podľa ktorej každý vlastní ½ domu. Tento dom v roku 2010 prenajímali, obaja sú registrovaní na daňovom úrade. Môžu si rozdeliť príjem z prenájmu iným pomerom ako na polovicu ? Muž je zamestnaný, žena je živnostníčka. Môže si žena zo svojho podielu na príjme z nájomného uplatniť paušálne výdavky a rovnako paušálne výdavky aj pri príjmoch zo živnosti ?

Odpoveď:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje príjmy z prenájmu uvedené v § 6 ods. 3 rozdeliť inak ako v rovnakom pomere len, ak plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva a to podľa s § 4 ods. 8 zákona. V uvedenom prípade sa nejedná o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pri zdanení príjmov z prenájmu preto nemožno postupovať podľa § 4 ods. 8 zákona, ale sa musí aplikovať § 10 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia príjmy dosiahnuté spoločne dvoma daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel podľa § 137 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Príjem z prenájmu si v danom prípade daňovníci rozdelia na polovicu, každý z nich si uvedie do daňového priznania typ B svoj podiel z dosiahnutých príjmov znížený o sumu oslobodenia vo výške 925,95 eura. Od príjmov uvedených v priznaní je možné odpočítať paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov. Paušálne výdavky si môže uplatniť aj živnostníčka a to tak z príjmov zo živnosti v § 6 ods. 1 písm. b/ zákona /ak nemá nárok na 60 % z titulu príjmov z vykonávania remeselnej živnosti podľa prílohy č. 1 Živnostenského zákona/, ako aj z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona.