Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Nezdaniteľná časť základu dane

1. Nezdaniteľná časť základu dane pri mesačnej mzde zamestnanca s podpísaným vyhlásením:

 

Mesačne Ročne
2012 303,72 3644,74
01/2011 296,60  € 3559,30
od 3/2009 335,47 € 4025,70
2009 8624,- Skk / 286,27 €
2008 8208,- Skk
2007 7968,- Skk
2006 7568,- Skk
2005 7328,- Skk

 

2. Podklady pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

 

Rok 2010

Dochádza k zmene výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane.

Do vzorca vstupuje suma životného minima.

Suma 44 násobku životného minima je 7872,48 EUR / rok

Životné minimum mesačné podľa údajov k 01.01.2009 je v sume 178,92 EUR / mesiac

Základ dane Základ dane Nezdaniteľná časť
od do základu dane
0,00 15387,12 4025,70
15387,13 31489,91 (44 * ŽM)-1/4 ZD
31489,92 a viac 0,00

 

 

Rok 2009:

V roku 2009 dochádza k zmene spôsobu výpočtu sumy, o ktorú sa znižuje nezdaniteľná časť základu dane . Došlo k dočasnému zvýšeniu nezdaniteľnej časti na sumu 4025,70 EUR ( 121 278,20 Skk ).

 

za rok 2009
Základ dane Základ dane Nezdaniteľná časť
od do základu dane
0,00 15387,12 4025,70
15387,13 31489,91 7872,48 – ( ZD/4 )
31489,92 0,00

 

Rok 2008:

Systém výpočtu sa v roku 2008 nezmenil. Došlo iba k úprave súm t.j. hlavne k navýšeniu sumy nezdaniteľnej časti na sumu 98 946,- Skk ( 3284,4 EUR ). Ďaľšou zmenou bolo zvýšenie sumy základu dane, pri ktorom má daňovník nárok na celú nezdaniteľnú čiastku.

 

za rok 2008
Základ dane Základ dane Nezdaniteľná časť
od do základu dane
0 513 000 98 946
513 000 880 461 (44,2*4 980)-(1/4*ZD)
880 462 0

 

Rok 2007:

Od roku 2007 došlo zmenou zákona o daniach z príjmov k zmene vo výpočte sumy nezdaniteľnej čiastky v závislosti od výšky príjmu. Postup výpočtu je v tabuľke nižšie:

 

za rok 2007
Základ dane Základ dane Nezdaniteľná časť
od do základu dane
0 498 000 95 616
498 001 880 461 (44,2*4 980)-(1/4*ZD)
880 462 0

 

Z uvedeného vyplýva, že výška nezdaniteľnej časti základu dane je v sume 95 616,- Skk ( 3173,87 EUR ) v prípade ak výška zdaniteľného príjmu nedosiahla sumu 498 000,- Skk. Ak daňovník dosiahne  príjem nad hranicou 498 000,- Skk ( 16 530,57 Eur ) tak suma nezdaniteľnej čiastky začne postupne klesať podľa horeuvedého vzorca. Pri príjme nad 880 462,- Skk ( 29 225,98 Eur ) je nezdaniteľná čiastka nulová.

 

Roky 2005 – 2006

V tomto období bola výška nezdaniteľnej čiastky fixná bez ohľadu na výšku príjmu.

Sumy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a sú uvedené v EUR:

 

Rok Suma
2005 7328
2006 7568