Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Zamestnanecká prémia – 16.03.2011

Otázka:

Robíme ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý si uplatňuje nárok na zamestnaneckú prémiu. V roku 2010 pracoval 4 mesiace na dohodu, 2 mesiace bol nezamestnaný a od 1. 7. 2010 je v pracovnom pomere. Za prácu na dohodu mal hrubý príjem 720 eur, z pracovného pomeru 1 200 eur. Iné príjmy v roku 2010 nemal. Na akú výšku zamestnaneckej prémie má nárok ?

Odpoveď:

Podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie sú ustanovené v § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. Jednou z podmienok je dosiahnutie posudzovaných príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 1 písm. a/ a písm. f/ zákona aspoň vo výške 1 846,20 € /6-násobok /minimálnej mzdy/ a ich poberanie aspoň šesť kalendárnych mesiacov. Do úhrnu posudzovaných príjmov sa započítajú aj príjmy zo závislej činnosti zdanené zrážkou. Do počtu mesiacov poberania príjmov sa nezapočítajú mesiace, v ktorých boli dosiahnuté príjmy iba na základe dohôd. Ďalšími podmienkami sú nepoberanie iných príjmov okrem posudzovaných, nepožadovanie vrátenia dane vyberanej zrážkou /okrem dane z príjmov zo závislej činnosti do 165,97 € mesačne/, nepoberanie dôchodku, neposkytnutie príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnanca. Zamestnanec dosiahnutím posudzovaných príjmov 1 920 eur splnil minimálnu výšku príjmov pre priznanie zamestnaneckej prémie. Rovnako bola splnená aj ďalšia podmienka a to poberanie posudzovaných príjmov aspoň 6 kalendárnych mesiacov. Do počtu mesiacov sa započítajú mesiace, v ktorých zamestnanec dosiahol príjmy z pracovného pomeru, t.j. júl až december. Ak zamestnanec splnil aj ostatné podmienky uvedené v § 32a ods. 1 zákona, môže mu byť vyplatená zamestnanecká prémia . V danom prípade je nárok na alikvotnú časť zamestnaneckej prémie za 10 mesiacov, v ktorých zamestnanec poberal posudzované príjmy zo závislej činnosti. Pri výške posudzovaných príjmov od 1 846,20 € do 3 692,40 € je nárok na zamestnaneckú prémiu 157,04 eura, ak zamestnanec poberal posudzované príjmy 12 mesiacov. Pri poberaní príjmov 10 mesiacov sa alikvotná výška vypočíta: 157,035 € : 12 mesiacov x 10 mesiacov = 130,8625 €, po zaokrúhlení 130,87 eura. Zrazené preddavky na daň /daň/ sa zamestnancovi vrátia.