Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Výhra – 02.03.2011

Otázka:

V reklamnej súťaži som vyhrala elektrospotrebič v hodnote 200 eur. Okrem príjmov zo zamestnania a uvedenej výhry som nemala žiadne iné príjmy. Organizátor súťaže mi oznámil, že si mám výhru sama zdaniť. V minulých rokoch som žiadala zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov, daňové priznanie som nikdy nepodávala. Akým spôsobom mám zabezpečiť zdanenie ?

Odpoveď:

Výhry z reklamných súťaží a žrebovaní sú od dane oslobodené len do výšky 165,97 eura za cenu alebo výhru podľa § 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry prevyšujúce sumu 165,97 eura sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona. Povinnosť zdaniť výhru má organizátor súťaže iba v prípade peňažných výhier. Nepeňažné výhry sú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, ktoré je povinný po skončení kalendárneho roka podať výherca. Organizátor súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry. Touto hodnotou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora súťaže. V roku 2010 ste mali okrem príjmov zo závislej činnosti /§ 5 zákona/ aj iný druh príjmu, preto nemôžete požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ale musíte podať daňové priznanie typ B. Do priznania uvediete údaje z potvrdenia vystaveného zamestnávateľom, ktoré bude prílohou daňového priznania. Ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov , pretože ste v žiadosti neuviedli, že ste mali aj iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti, údaje do priznania preberiete z tohto zúčtovania, ktoré bude prílohou priznania. Hodnota výhry sa uvedie na r. 9 v VIII. odd. tlačiva priznania. Daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. marca 2011 miestne príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého pobytu. Lehotu je možné predĺžiť na základe oznámenia podaného tomuto úradu do uvedeného termínu najviac o 3 celé kalendárne mesiace. Do 31. marca 2011, resp. do predĺženej lehoty na podanie priznania bude splatná aj daň na úhradu, ktorá Vám vyjde v daňovom priznaní.