Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Darovanie 2 % dane v roku 2010 – 15.02.2011

Otázka:

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným a každoročne vypĺňame v daňovom priznanívyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii. Tohto roku musíme ešte darovať finančné prostriedky, aby mohli byť poukázané 2 % zaplatenej dane. Mal byť tento dar poskytnutý do konca roku 2010 a mal byť poskytnutý tej istej neziskovej organizácii, ktorej chceme poukázať 2 % zaplatenej dane ?

Odpoveď:

Ak právnická osoba poskytne ako dar finančné prostriedky vo výške aspoň 0,5 % zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, môže v súlade s § 50 ods. 1 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v daňovom priznaní vyplniť oddiel o poukázaní 2 % zaplatenej dane ňou určenej právnickej osobe /osobám/. Finančný dar nemusel byť poskytnutý do konca roka 2010. Podmienka sa považuje za splnenú, ak bude dar poskytnutý do lehoty na podanie daňového priznania. Právnická osoba si môže na základe oznámenia predloženého miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr 31. marca 2011 predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2010 o tri celé kalendárne mesiace. Pokiaľ súčasťou jej príjmov uvedených v daňovom priznaní budú príjmy zo zahraničia, môže byť lehota predĺžená až o šesť mesiacov. Ak si právnická osoba zákonným spôsobom predĺži lehotu na podanie daňového priznania, stačí, ak bude finančný dar poskytnutý do tejto predĺženej lehoty.

Dar má právnická osoba poskytnúť daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona. Zákon nevyžaduje, aby bol dar poskytnutý tým istým daňovníkom, ktorí budú uvedení v daňovom priznaní ako prijímatelia 2 % zaplatenej dane. Podotýkame, že právnická osoba môže v daňovom priznaní na rozdiel od fyzickej osoby označiť viac ako jedného prijímateľa uvedeného v § 50 ods. 4 zákona. Pokiaľ nebude do lehoty na podanie daňového priznania poskytnutý finančný dar vo výške 0,5 % zaplatenej dane, možno poukázať len 1,5 % zaplatenej dane právnickej osoby.